Endeavor Türkiye Derneği Tüzüğü

Endeavor Türkiye görseli Mentor Haber'de.
Endeavor (Etkin Girişimci Destekleme) Derneği

1997 yılında Peter Kellner ve Linda Rottenberg tarafından merkezi New York’da kurularak dünyanın dört bir yanından, farklı kültürlerden ve alt yapılardan gelen girişimci ve işadamlarını ortak bir hedef için birleştiren, Endeavor’ın Türkiye Ofisi, web sitesinde derneklerinin tüzüğünü yayınladı.

Derneğin merkezinden, amaç ve faaliyetlerine, derneğe üyelik koşullarından dilekçe verilmesine kadar geniş içeriğin yer aldığı tüzükte değinilen konular şöyle sıralandı:

ENDEAVOR (ETKİN GİRİŞİMCİ DESTEKLEME) DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

MADDE 1: DERNEĞİN ÜNVANI VE MERKEZİ

Derneğin adı “Endeavor (Etkin Girişimci Destekleme) Derneği”dir (“Dernek”). Derneğin merkezi Muallim Naci Cad. Öksüz Çocuk Sok. No:12, Kuruçeşme 34345 İstanbul (”Merkez”) adresinde bulunmaktadır.

MADDE 2: DERNEĞİN AMACI VE AMACA ULAŞMAK İÇİN FAALİYETLERİ

A. Amaç:

Derneğin amacı; gelecek vaat eden girişimcilerin işletmelerini idare etme ve büyütme becerilerini geliştirmek için işletme öğrenimi, eğitim, yol gösterme, yardım ve ağ kurmak gibi imkanlarla girişimciliği teşvik ederek Türkiye Cumhuriyetinde ekonomik gelişmeyi desteklemek.

B. Amaca ulaşmak için gerçekleştirilecek faaliyetler:

Bu amaca ulaşmak için Dernek aşağıdaki hizmet ve faaliyetleri gerçekleştirecektir:

 1. Aşağıdaki kriterlere göre Derneğin teknik olarak kişiselleştirilmiş desteğine erişim yetkisine sahip olacak girişimcileri belirlemek, analiz etmek ve seçmek: girişimcilik ve liderlik ruhu, iş yaratmak için potansiyele sahip olarak büyük büyüme oranları ile ticari bir işletme geliştirme, sosyal sorumluluklarıve uluslararası piyasalarda rekabet etme becerisinin gösterilmesi;
 2. Öğrenciler, iş adamları, yatırımcılar, akademisyenle ve diğer sivil toplum örgütleri için birleşme platformları ve (konferanslar, toplantılar ve diğer faaliyetler gibi) eğitimsel programlar geliştirmek, sponsorluğunu yapmak ve organize etmek,
 3. Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,
 4. Derneğin faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için inceleme ve araştırmalar yapmak,
 5. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,
 6. Türkiye içinde ve dışında hükümet veya hükümet dışı kuruluşlarla ortak programlar yürütmek;
 7. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
 8. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,
 9. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
 10. Girişimcilerin ticari planlarının geliştirilmesinde yol gösterici veya gönüllü danışman olarak yardımcı olmak isteyen bireyler ve kuruluşları işe almak;
 11. Derneğin faaliyetleri ve amaçları için maddi ve gayri maddi varlıklar kiralamak, satın almak, satmak veya kurmak;
 12. Türkiye içerisinde Dernek için şube ve temsilcilikler kurmak;
 13. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak,federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak,
 14. Gelir getiren projeler, iktisadi işletmeler ve eğitim merkezleri kurmak ve işletmek;
 15. Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak;
 16. Yönetim Kurulunun Derneğin amaçları için gerekli veya uygun olarak addedeceği diğer tüm faaliyetleri gerçekleştirmek.

C. Faaliyet Alanları:

Derneğin faaliyetleri Ekonomik ve Sosyal Gelişim ve Eğitim ve Öğrenim alanlarındadır.

MADDE 3: DERNEĞE ÜYE OLMA HAKKI VE ÜYELİK PROSEDÜRLERİ

A. Üyeliğe Seçilebilme Şartları:

 1. Derneğin amaçlarını destekleyen Türk gerçek ve tüzel kişiler (5253 sayılı Dernekler Kanununun 3. Maddesi uyarınca geçici veya daimi haktan mahrumiyet kısıtlamaları kapsamına dahil olmamaları koşuluyla) Derneğin üyesi olabilirler.
 2. Yabancı yasal Sivil Toplum Örgütleri İçişleri Bakanlığından gerekli izinlerin alınması koşuluyla üye olabilirler.
 3. Türk uyruklu olmayan ancak Türkiye’de ikamet hakkına sahip gerçek kişiler asli üye olabilirler.
 4. Türk uyruklu olmayan ve Türkiye’de ikamet hakkına sahip olmayan gerçek kişiler onursal üye olabilirler.

B. Üyelik Sınıfları:

Dernek üyeleri aşağıdaki kategorilere göre sınıflandırılacaktır:

 1. Asli Üyelik

Asil üyelik Yönetim Kurulu tarafından yukarıda 3.A. ve 3.C.’de belirtilen vasıfları taşıyan herhangi bir başvuru sahibine verilebilir. Asli üyeler Genel Kurul toplantılarına katılma, Yönetim Kurulunda yer alma hakkına sahip olacak ve burada belirtilen, üyelere verilecek olan diğer tüm hak, imtiyaz ve görevlerden yararlanabileceklerdir. Derneğin Asli üyeleri bu tüzük yer alan “İş Ahlaki İlkeleri”ne uymayı taahhüt ederler.

 1. Onursal Üyelik

Toplumda bireysel ve ticari özellikleriyle tanınan ve Derneğe parasal ve/veya manevi destek veren işadamları ve profesyonellere Yönetim Kurulu tarafından onursal üyelik verilebilir. Onursal üyeler Genel Kurula katılma yetkisine sahiptirler, ancak oy kullanamazlar. Onursal üyelik için ikamet şartı aranmaz. Dört seneden fazla Yönetim veya Denetim Kurulunda asli üye olarak görev yapan kişilere otomatik olarak Onursal üyelik ünvanı
verilecektir. Derneğin Onursal üyeleri bu tüzük yer alan “İş Ahlaki İlkeleri” ne uymayı taahhüt ederler.

C. Üyelik Başvurusu:

 1. Asli üyelik sadece mevcut iki adet Asli üyenin aday göstermesi üzerine verilir ve her bir potansiyel üye Derneğin tüzüğünü kabul ettiklerini belirten bir başvuru formu doldurmak zorundadır.
 2. Tüm yazılı üyelik başvuruları Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilen üç (3) Yönetim Kurulu üyesinden oluşan üyelik komitesi tarafından incelenecektir. Üyelik komitesi tarafından seçilen üyeler Yönetim Kurulu tarafından incelenecek ve Yönetim Kurulu, başvuru tarihinde sonraki otuz gün içerisinde başvuru sahiplerinin başvurularında belirttikleri adreslerine ilgili kararı belirten bir bildirim gönderecektir. Yönetim Kurulu üyelik başvurusunun reddedilmesiyle ilgili bir neden göstermekle yükümlü değildir.
 3. Üyeliği kabul edilen üye, üyelik defterine kaydedilecektir.

MADDE 4: ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

Bir üyenin üyeliği, aşağıdaki hususların meydana gelmesi durumunda sona erecektir:

(i) Üyenin ölümü veya iflası;

(ii) Üyenin yazılı istifa mektubu;

(iii) Aşağıda Madde 5’te belirtilen şekilde üyelikten çıkartılması.Üyeliği sona eren birey veya kuruluşun adı ve adresi üyelik defterinden silinecek ve bu birey/kuruluş, Derneğin aktifleri ile ilgili herhangi bir hak iddia edemeyecek veya Derneğin işleri ve faaliyetlerine diğer bir şekilde katılamayacaktır. Üyelikten istifa etmek, ödenmemiş aidatların ödenmesi yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

MADDE 5: ÜYELİKTEN ÇIKARILMA VE DİLEKÇE SÜRECİ

A. Üyelikten Çıkarılma:

Dernek üyeliği aşağıdaki nedenlerden dolayı iptal edilebilir:

(i) Türk kanunları uyarınca üye olma hakkının kaybı;

(ii) Üyenin Derneğin tüzüğünü veya amaçlarını ihlal etmesi;

(iii) Üyenin verilen görevlerden sürekli olarak kaçınması;

(iv) Üyenin Dernek organlarının kararlarına uymaması ve;

(v) Ödeme yapılmadığına dair tebligatın teslim edilmesine karşın; vade tarihinden altmış (60) gün içerisinde üyelik ücretlerinin ödenmemesi. Bir üyenin üyeliği, Yönetim Kurulunun yukarıdaki paragrafta belirtilen nedenlerden herhangi birinden dolayı üyelikten çıkartılma kararına dayanarak iptal edilebilir ve bu karar üyenin Dernekte kayıtlı adresine tebliğ edilir. Üyelikten çıkarılma, ödenmemiş aidatların ödenmesi yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Üyeliği sona eren üyenin Derneğe karşı mali sorumlulukları;

(i) Dernekler Kanunu veya diğer Kanunlarda belirtilen yasal sebeplerle üyeliği sona erenler için yasal nedenin oluşum tarihinde,

(ii) İstifa edenler için istifa beyanının Derneğe ulaştığı tarihte,

(iii) Üyelikten çıkarılanlar için çıkarılma kararının kesinleştiği tarihte,

(iv) Ölüm veya iflas hallerinde ölüm veya iflasın gerçekleştiği tarihte sona erer.

B. Dilekçe Süreci:

Dernek Yönetim Kurulu, üye hakkında gerekli araştırma ve incelemeyi yapıp üyenin de savunmasını aldıktan sonra üyelikten çıkarma kararını gizli oyla ve üye tam sayısının çoğunluk oyu ile verir. Dernekten 5. maddede yazılı sebeplerle veya diğer herhangi bir sebeple ihraç edilen üyeler, kendilerine üyeliklerinin iptal edildiğine dair bildirinin tebliğ edildiği tarihten sonraki on beş (15) gün içerisinde Yönetim Kurulunun kararına bir dilekçe ile itiraz edebilirler. Bu dilekçe, Derneğin Madde 1’de belirtilen merkez adresinde Yönetim Kuruluna gönderilecektir ve Yönetim Kurulu bu dilekçenin bir nüshasını tüm asli ve onursal üyeler iletecektir. Bu dilekçe, en yakın Olağan ya da Olağanüstü Genel Kurul toplantısında Genel Kurul tarafından incelenerek karara bağlanacaktır. Kararın iptali için yargı yoluna başvurulabilir.

MADDE 6: DERNEĞİN ORGANLARI

Derneğin organları aşağıdakilerdir:

a) Genel Kurul
b) Yönetim Kurulu
c) Haysiyet Divanı
d) Denetim Kurulu

MADDE 7: GENEL KURUL TOPLANTILARI

Genel Kurul olağan olarak 2 yılda bir Mart ayında toplanır. Olağanüstü Genel Kurul Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulunun kararıyla veya asli üyelerin beşte birinin yazılı talebi üzerine herhangi bir tarihte toplanır. Genel Kurul Yönetim Kurulu tarafından toplantıya davet edilir.

Genel kurula katılmaya yetkili olarak belirlenen, üyelik defterinde isimleri bulunan asli üyeler ve onursal üyeler Yönetim Kurulu tarafından aşağıdaki yöntemle Genel Kurul toplantılarına davet edilir:

Üyelere toplantıdan en az on beş (15) iş günü önce toplantı bildirilir. Toplantının tarihi,saati, yeri ve gündem toplantıdan en az on beş (15) gün önce günlük gazete ve/veya yazılı olarak ve bunların yanı sıra elektronik posta ile bildirilir. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması nedeni ile toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ve ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman yedi (7) günden az ve altmış (60) günden fazla olamaz.

Toplantı, gerekli toplantı nisabına erişilememesi dışında herhangi bir nedenden ötürü ertelenirse, bu durum ilk toplantı için kullanılan bildirim yöntemine uygun olarak toplantının ertelenme nedeni ile birlikte üyelere bildirecektir. İkinci toplantı ilk toplantıdan en geç altı (6) ay sonra gerçekleştirilecektir. Üyeler ikinci toplantıya da bir önceki paragrafta belirtilen esaslara göre davet edilecektir.

Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla ertelenemez.

MADDE 8: TOPLANTI NİSABI

Genel Kurul, kanunen daha yüksek bir nisap öngörülmediği hallerde oy yetkisine sahip üyelerin sayısının yarısından bir (1) fazla üyenin katılımıyla toplanır. İlk toplantıda toplantı nisabına erişilememesi durumunda; ikinci toplantıda, ikinci toplantıya katılan üyelerin, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulundaki toplam üye sayısının en az iki katı olması koşuluyla, nisaba erişilmiş olarak addedilecektir.

MADDE 9: TOPLANTI PROSEDÜRÜ

Genel Kurul toplantıları davetiyelerde belirtilen tarih, saat ve yerde yapılacaktır. Genel Kurul toplantılarına katılan üyeler, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan isim listesinde adlarının yanına imza atarak toplantıya katıldıklarını teyit edecekler ve üyelerin kimlik kartları listedeki isimlere göre kontrol edilecektir. Kimlik kartlarını gösteremeyen ve anılan isim listesini imzalamayan ve Genel Kurula katılma yetkisine sahip olmayan üyeler, toplantı salonuna alınmayacaktır. Bu kişilerin Genel Kurul toplantısını ayrı bir bölümden izlemelerine izin verilecektir.

Tüzel kişi üyeler toplantılara temsilcileri aracılığıyla katılabilirler. Şayet Genel Kurul toplantısında madde 8’de belirtilen gerekli nisaba ulaşılırsa, bu
durum resmi bir rapor düzenlenerek belgelendirilecektir. Eğer Genel Kurulda gerekli nisaba ulaşılamazsa, bu durumda Yönetim Kurulu tarafından düzenlenecek resmi bir
raporla belgelendirilecektir.

Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı tarafından veya Başkan tarafından yetkilendirilen diğer bir Yönetim Kurulu üyesi tarafından açılacaktır.

Toplantının açılmasından sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile katip seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Genel Kurulda, sadece gündemde yer alan konular görüşülecektir. Toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Ancak; tüzüklerdeki değişiklikler toplantıda hazır bulunan Derneğin asil üyelerinin 2/3’ünün yazılı talebi veya Yönetim Kurulunun önerisi üzerinde gündeme eklenebilir.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması Divan Başkanının sorumluluğundadır. Toplantıda tartışılan konular ve alınan kararlar sekreter tarafından resmi rapora
kaydedilecektir ve rapor başkanlık kurulu Başkanı ve sekreter tarafından imzalanacaktır. Genel Kurul, gündemdeki tüm hususlar görüşüldükten ve karara bağlandıktan sonra sona erecektir.

Toplantının sonunda, tüm raporlar ve belgeler Yönetim Kurulu Başkanına verilecektir.Yönetim Kurulu başkanı bu belgeleri yedi (7) gün içerisinde yeni seçilen Yönetim
Kuruluna iletecektir.

Olağan ve olağanüstü Genel Kurulu toplantılarını izleyen otuz gün içinde Yönetim ve Denetim Kurulları ile diğer organlara seçilen asil ve yedek üyeleri içeren Genel Kurul
Sonuç Bildirimi ve ekleri Yönetim Kurulu Başkanı veya Dernek Yönetim Kurulu tarafından yetki verilen bir Yönetim Kurulu Üyesi tarafından mülki idare amirliğine
bildirilir. Bildirimin yapılmamasından Yönetim Kurulu Başkanı sorumludur.

MADDE 10: GENEL KURUL KARARLARI

Genel Kurulda aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar
toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Her bir asli üye bir adet oy hakkına sahiptir. Aksi işbu tüzükte veya ilgili mevzuatta belirtilmediği sürece, kararlar toplantıya katılan asli üyelerin çoğunluğunun olumlu oyuyla alınacaktır. Eğer oylama sırasında bir sorun çıkarsa ikinci bir oylama gerçekleşecektir.

Gerçek kişi üyeler kendileri, eşleri, üst ve alt soyları ile ilgili konularda, tüzel kişi üyeler ise bağlı şirketleri ile ilgili konularda oy kullanma hakkına sahip olmayacaktır.

Genel Kurul toplantılarına katılmak ve oy kullanma hakkına sahip olmak için asli üyelerin içinde bulunulan sene ve önceki seneler için tüm üyelik ücretlerini ödemiş
olmaları gerekmektedir.

MADDE 11: GENEL KURULUN GÖREVLERİ VE YETKİLERİ

Genel Kurul tarafından aşağıda belirtilen hususlar ele alınacak ve karara bağlanacaktır:

 1. Derneğin Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun seçimi.
 2. Dernek Tüzüğünün değiştirilmesi.
 3. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu tarafından hazırlanan raporların
  müzakere edilmesi.
 4. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan bütçenin olduğu gibi kabul edilmesi
  veya değiştirilmesi.
 5. Yönetim Kurulunun yükümlülüklerinden ibra edilmesi.
 6. Yönetim Kuruluna Dernek için gerekli gayrimenkullerin alınması veya Derneğin gayrimenkullerinin satılması, teminat gösterilmesi veya Dernek
  adına borç altına girmesi için izin vermek,
 7. Yönetim Kurulu tarafından Dernekten ihraç edilen üyelerin dilekçelerini karara bağlamak,
 8. Uluslararası kurumlara üyelik veya üyelikten ayrılma dahil olmak üzere,Derneğin uluslararası faaliyetlerini onaylamak,
 9. Gerekli gördüğü takdirde vakıf veya federasyon kurulmasına karar vermek veya derneğin kurulu bir federasyona katılmasına karar vermek,
 10. Derneğin şubelerinin veya temsilciliklerinin açılmasının kararlaştırmak ve bu hususta yönetim kuruluna yetki vermek
 11. Derneğin tasfiyesine karar vermek,
 12. Mevzuatta ve Dernek Tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirilmesi.

MADDE 12: YÖNETİM KURULU

Dernek Yönetim Kurulu tarafından yönetilecektir. Yönetim Kurulu on sekiz (18) adet asli üye ve beş (5) adet yedek üyeden oluşacak ve 2 yıl süre için Genel Kurul tarafından seçilecektir. Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcılarını, sekreter, sayman ve çalışma komitelerini belirler. Görevi sona eren üyeler tekrardan seçilebilirler.
Yönetim Kurulu aşağıdaki görevleri yerine getirecektir:

 1. Derneği temsil etmek veya bir veya birden fazla üyeyi Derneği temsiletmek üzere tayin etmek.
 2. Derneğin gelir ve giderlerini tutmak, bir sonraki dönem için bütçe çıkartmak ve bütçeyi Genel Kurulun onayına sunmak.
 3. Derneğin günlük faaliyetlerinin yönetimi için İdari Müdür ve diğer kişileritayin etmek veya tutmak.
 4. Dernek için yasal, mali ve diğer herhangi bir hususta danışman veya avukat tutmak.
 5. Kamu eğitimi ve bilgilendirilmesi için programlar geliştirmek ve yürütmek.
 6. Derneğin ihtiyaç duyduğu yeni gayrimenkulleri kiralamak veya satın almak veya teminat göstermek, Derneğin mevcut gayrimenkullerinin kiralanması veya satılması veya yeni borç altına girmesi için Dernek adına İdari Müdür veya diğer bir görevliyi anlaşma imzalamak için yetkilendirmek.
 7. Derneğin işlemleri ile ilgili talimatlar hazırlamak.
 8. Derneğe yeni üyeler kabul etmek ve dernekten üye çıkartmak.
 9. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde diğer yerlere şubeler açmak ve şubeler ile ilgili gerekli işlemleri yürümek için temsilci tayin etmek.
 10. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde diğer yerlere temsilcilikler açmak ve temsilcilikler ile ilgili gerekli işlemleri yürümek için temsilci tayin etmek.
 11. Yerel yasalar ve Derneğin tüzüğünün izin verdiği ve gerektirdiği diğer tüm görevleri gerçekleştirmek.
 12. İktisadi işletme kuruluş, yönetim ve tasfiye kararlarını almak ve yürütmek. Yönetim Kurulu üç ayda bir toplanacaktır. Yönetim Kurulu toplantıları için yapılacak
  çağrılarda toplantının yeri, tarihi ve saati belirtilecek ve toplantıdan en az on (10) günce faksla veya mektupla gönderilecektir.

Yönetim Kurulu toplantılarında Kurul Üyelerinin yarısından fazlasının toplantı nisabını oluşturacaktır. Kararlar;Yönetim Kurulu üyelerinden toplantıda mevcut bulunanların çoğunluğunun oyuyla alınacaktır. Oyların müsavi olması durumunda Yönetim Kurulu Başkanının oyu belirleyici olacaktır.

Yönetim Kurulun Yedek Üyelerden Oluşturulması:

Yönetim Kurulu üye sayısı on sekiz (18)’in altına düşerse, yedek listesinden seçilme sırasına göre yeni üye atanacaktır. Yedek üye, değiştirilen Kurul üyesinin kalan görev süresi boyunca görevde kalacaktır.

MADDE 13: HAYSİYET DİVANI

Haysiyet Divanı, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen beş (5) asil üyeden meydana gelir ve Yönetim Kurulu dönemi boyunca iki (2) yıl görev yapar. İlk toplantısında kendi çalışma şeklini tespit eder. Haysiyet Divanı icap ettikçe toplanıp kendisine Yönetim Kurulunca sunulan hususlarda görüş oluşturur; rapor hazırlar. Haysiyet Divanı, derneğin amacına aykırı davrananlar hakkınca tatbikat açar. Haysiyet Divanının ihraç kararları Yönetim Kurulunun kararı ile kesinleşir.

MADDE 14: DENETİM KURULU

Denetim Kurulu Genel Kurul tarafından tayin edilecek ve üç (3) asli üye ve üç (3) yedek üyeden oluşacaktır. Denetim Kurulu üyeleri iki (2) yıl süre ile görev yapacaktır. Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:

 1. Yönetim Kurulu ve Genel Kurul toplantılarında sunulacak yıllık denetimleri gerçekleştirmek.
 2. Derneğin işlemlerinin işbu tüzükte belirtilen amaç ve faaliyetlere uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
 3. Derneğin defter ve kayıtlarının uygulanacak kanunlara göre tutulduğunu teyit etmek.

MADDE 15: DERNEĞİN GELİRLERİ

Dernek aşağıdaki gelir kaynaklarına sahiptir ve Derneğin tüm giderleri aşağıdaki kaynaklar kullanılarak ödenecektir:

a) Asli üyelik ücretleri,

b) Bağışlar ve yardımlar;

c) Sponsorluk gelirleri,

d) Dernek tarafından organize edilen faaliyetlerden elde edilen gelirler,

e) Banka mevduatları ve Dernek aktiflerinden elde edilen gelirler,

f) Derneğin iktisadi işletmelerinden elde edilen gelirler,

g) Diğer gelirler.

Üyelik Ücretleri:

 1. Her yeni üye;

a. 01 Ocak 2018 tarihine kadar Derneğe kabul edildiği tarihten itibaren iki (2) ay içinde 4.500-YTL

b. 01 Ocak 2018 tarihi itibariyle Derneğe kabul edildiği tarihten itibaren iki (2) ay içinde 5.000-TL Üyelik Giriş Ücreti ödeyecektir.

 1. Yukarıdaki Üyelik Giriş ücretine ek olarak her üyenin üye olarak kaldığı her yıl için yıllık üyelik aidatı ödeyecektir. Yıllık Üyelik Aidat tutarı 01 Ocak 2018
  tarihine kadar. 3.000-TL olup, 01 Ocak 2018 itibariyle 4.000-TL dir, Söz konusu miktar Genel Kurul tarafından değiştirilebilir. Dernek üye aidatları Genel Kurulca belirlenir.

MADDE 16: GELİRLERİN TOPLANMASI VE GİDERLERE DAĞITILMA PROSEDÜRLERİ

Derneğin gelir ve giderleri, Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen şekle uygun hazırlanan ve İl Dernekler Müdürlüğünün onayı alındıktan sonra kullanılan makbuz ve diğer
belgelere kaydedilecektir.

Dernek bir banka hesabı açacak ve mali işlemlerini bu hesap aracılığıyla gerçekleştirecektir. Bankaya yapılan veya bank aracılığıyla alınan ödemeler banka makbuzları ve cari hesap dökümleri kullanılarak kaydedilecektir.

Dernek gelir ve giderleri ilgili defterlere kaydedilecektir. Dernek tarafından gelir ve giderlerin kaydedilmesi için kullanılan makbuzlar, gider makbuzları ve diğer belgeler beş (5) yıl veya Türk kanunları uyarınca daha uzun süre saklanacaktır.

Ücret ve bağış toplama yetkisi

Dernek adına ücret ve bağış tahsil edecek kişileri Yönetim Kurulu belirleyecektir. Bu kişiler adına bir yetki belgesi (“Yetki Belgesi”) düzenlenecektir. Yetki Belgesi, ilgili kişinin kimlik bilgileri, imzası ve fotoğrafını içerecek ve üç nüsha olarak hazırlanacaktır.

Yetki Belgesinin bir nüshası ilgili hükümet makamlarına arz edilecektir.Ücret tahsil etme yetkisine sahip kişiler, anılan Yetki Belgesinin bir nüshası ilgili
hükümet makamına arz edildikten sonra tahsil etmeye başlayabileceklerdir.

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi ve iptal edilmesi, ilgili yasa ve yönetmeliklere tabidir ve bunlara göre gerçekleştirilecektir.

MADDE 17: YURT DIŞINDAN YARDIM TOPLANMASI

Yardım toplanmasıyla ilgili yerel idari makamlara bildiri gönderilecektir. Nakdi yardımlar sadece bankalar aracılığı ile alınabilir.

MADDE 18: DEFTERLER VE KAYITLAR

Derneğin defter ve kayıtları derneklerle ilgili kanunlar ve yönetmelikler uyarınca tutulacaktır. Defterler Türkçe olarak tutulacak ve İl Dernekler Müdürlüğü veya ilgili noter tarafından onaylanacaktır. Dernek yılsonu itibariyle faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyeceği beyanname ile her yıl Ocak ayı sonuna kadar Valiliğe iletecektir.

MADDE 19: İÇ DENETİM

İç denetimler Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu veya bağımsız denetim şirketleri tarafından gerçekleştirilebilir. Ancak Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya
bağımsız denetim şirketleri tarafından gerçekleştirilen denetimler, Denetim Kurulunun denetleme yükümlülüğünü ortadan kaldırmayacaktır.

MADDE 20: BORÇLANMA PROSEDÜRLERİ

Amacını gerçekleştirmek için Dernek, gereken zamanlarda Yönetim Kurulunun kararı ile borçlanabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte
yapılamaz.

MADDE 21: ŞUBE AÇILMASI

Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilen üç (3) Yönetim Kurulu üyesinden oluşan kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

MADDE 22: ŞUBENIN ORGANLARI VE ŞUBEYE UYGULANACAK HÜKÜMLER

Şubenin organları, (i) genel kurul, (ii) yönetim kurulu ve (iii) denetim kurulu’dur. Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, beş (5) asıl ve beş (5) yedek, denetim kurulu ise üç (3) asıl ve üç (3) yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilecektir. Şubenin olağan genel kurul toplantıları, merkez olağan genel kurul toplantısından en az iki ay önce tamamlanacaktır. Olağanüstü Genel Kurul Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun kararıyla veya asli üyelerin beşte birinin yazılı talebi üzerine herhangi bir tarihte toplanır. Şubenin organlarının görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’de de aynı şekilde uygulanacaktır.

Şubeler, genel merkez genel kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilecektir. Şubelerin yönetim ve denetim kurulu başkanları doğal delege olarak, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı 10‘dan fazla veya toplam üye sayısı 20’den az ise bu üyeler içinde bir olmak üzere seçilecek delegeler de seçimlik delege olarak, şubeyi temsilen genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahip olacaktır.

Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılacaktır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

MADDE 23: TEMSİLCİLİK

Faaliyetlerini seçilen diğer mahallerde gerçekleştirmek için Dernek, Yönetim Kurulunun çoğunluğunun katıldığı ve toplantı nisabına erişilen bir toplantıda, Yönetim Kurulu oy çoğunluğu ile temsilcilikler açabilir. Temsilciliklerin adresleri Yönetim Kurulu tarafından tayin edilen kişi veya kişilerce ilgili mahallerde mülki amirliğe sunulacaktır. Temsilcilikler genel kurula katılamaz.

MADDE 24: TÜZÜKTE DEĞİŞİKLİK

Derneğin tüzüğü, bu konunun Olağan/Olağanüstü Genel Kurul toplantısının gündemine alınması ve asil ve onursal üyelerin toplantıdan en az on beş (15) gün önce haberdar
edilmesi koşuluyla değiştirilebilir.

Tüzükte yapılacak değişiklikler için; Genel Kurul Toplantısına katılma hakkı bulunan ve oylama hakkına sahip olan üyelerin en az üçte ikisinin olumlu oyu gerekmektedir.

Derneğin Tüzüğünde yapılacak değişiklikler Genel Kurul Toplantısı Tutanaklarına eklenecek ve Genel Kurul toplantısından sonraki otuz (30) gün içerisinde Mülki Amirliğe
iletilecektir.

MADDE 25: FESİH DURUMUNDA TASFİYE İŞLEMLERİ

Genel Kurul, işbu tüzük uyarınca Genel Kurul Toplantısına katılma hakkı bulunan ve oylama hakkına sahip olan üyelerin en az üçte ikisinin olumlu oyu ile Derneği istediği zaman tasfiye edebilir. İlk toplantıda toplantı nisabına ulaşılamaması durumunda, üyeler işbu Tüzüğün 8. maddesi uyarınca ikinci toplantıya çağırırlar ancak Derneğin tasfiyesinin geçerli olabilmesi için ikinci toplantıya üyeler bazında oy birliği olmalıdır.

Genel Kurul’da seçilen üç (3) üyenin bir Komisyon olarak düzenleyeceği rapora göre ve bu üç (3) üyenin devir ve teslimleri yapmaları ile tasfiye tamamlanmış olur. Tasfiye Süresi içinde bütün işlemlerde dernek adı, önüne ‘tasfiye halinde’ ibaresi eklenerek kullanılacaktır.

Tasfiye sonunda derneğin bütün para ve mal varlığı herhangi bir benzer Derneğe devredilecektir.

Tasfiye ve devir işlemleri tamamlandıktan sonra, Tasfiye Kurulu, Derneğin tüm kayıtlarının silinmesi için Dernekler Müdürlüğüne bir bildiri gönderecektir.

Tasfiye edilen derneğin belge ve defterleri son Yönetim Kurulu Üyeleri veya görevlendirilen bir Yönetim Kurulu Üyesi tarafından beş (5) yıl saklanır.

MADDE 26: YASAL HÜKÜMLER

İşbu Tüzükte belirtilmeyen konularla ilgili olarak, Dernekler Kanunu, Dernekler Yönetmeliği ve Türk Medeni Kanunu birinci kitabında “Dernekler ” başlığı altında belirtilen hükümler uygulanacaktır.

MADDE 27: ÜYELERİN UYDUĞU İŞ AHLAKİ İLKELERİ

İşbu madde, günümüz iş dünyasında benimsenmiş bulunan, serbest rekabet düzeninin işletilmesi bakımından yol gösterici nitelikte olan ve Dernek Üyelerinin uymak durumunda olduğu kişisel ve kurumsal davranış, kural ve standartları tanımlar. İşbu madde düzenlenen İş Ahlakı İlkeleri gücünü, dernek üyeliğinin gönüllü katılıma bağlı olmasından alır. Üye ve kuruluşları, yurt içinde ve dışında, dernek çalışmaları esnasında veya iş yaptığı kişi ve kuruluşlara, içinde bulunduğu topluma, müşterilerine, tedarikçilerine, ortaklarına ve çalışanlarına karşı tüm eylem ve işlemlerinde İş Ahlakı genel ilkelerine uygun tutum ve davranış içinde olacak ve bu ilkelerin yaygınlaşarak benimsenmesinde görev üstleneceklerdir.

Dernek Üyelerinin uymak durumunda olduğu İş Ahlakı İlkeleri şu şekildedir:

 1. Genelde ve özellikle Endeavor topluluğu fertleri arasında dürüstlük ve iyi niyet ile hareket etmek
 2. Hukuka saygı duymak ve yasaları uygum yaklaşımını teşvik etmek
 3. Bilgi edinme, ve edinilen bilgileri kullanma, paylaşma ve saklama konusunda gerekli özen ve dikkati göstermek ve edinilen gizli bilgileri söz konusu gizli bilginin sahibinden onay almaksızın ifşa etmemek
 4. Çalışanları nezdinde eşit, güvenilir ve sağlıklı iş ortamı sağlamak
 5. Doğa, kültür ve tarihiyi çevreye duyarlılığı desteklemek
 6. Siyasi partiler ile şeffaf ilişkiler tutumunda bulunmak
 7. Olası çıkar çatışması oluşturan durumları zamanlı şekilde beyan etmek
 8. Adil rekabet davranışları uygulamak
  Derneğin Üyeleri Yönetim Kurulu’nca saptanmış olan ve yukarıda belirtilen “İş Ahlakı İlkeleri”ne uymayı taahhüt ederler. Bu ilke ve kurallara aykırı davranan üyeler hakkında,üyeler veya derneğin paydaşları doğrudan Yönetim Kurulu’na başvurur. Yönetim Kurulu, bu başvuruları uygun gördüğü takdirde, Haysiyet Divanı’na sevk eder. Haysiyet Divanı, sevk edilen üye ile ilgili bütün inceleme çalışmalarını yürütür ve kesin kararını vererek Yönetim Kuruluna bildirir. İşbu maddede düzenlenen İş Ahlakı İlkeleri’ne aykırı hareket eden Dernek Üyeleri hakkında Tüzüğün 4. Maddesi (Üyeliğin Sona Ermesi) ve Tüzüğün 5. Maddesi (Üyelikten Çıkarılma ve Dilekçe Süreci) uyarınca işlem yapılacaktır.

GEÇİCİ HÜKÜMLER

GEÇİCİ MADDE 1

İlk Genel Kurul gerçekleştirilene kadar görevde kalmak üzere, Derneğin ilk yönetim kurulu üyeleri olarak aşağıdaki kişiler seçilmiştir:

 1. Mehmet Ali Babaoğlu T.C. uyruk
 2. Vuslat Doğan Sabancı T.C. uyruk
 3. Emin Hitay T.C. uyruk
 4. Y.Ali Koç T.C. uyruk
 5. Fadi R. Nahas T.C. uyruk
 6. Murat Özyeğin T.C. uyruk
 7. Suzan Sabancı Dinçer T.C. uyruk
 8. Özcan Tahincioğlu T.C. uyruk

Dernek her türlü hukuki fiil ve işlemlerinden ötürü, üç (3) yönetim kurulu üyesi tarafından Dernek kaşesi altına vazedecekleri münferit imzaları ile temsil ve ilzam edilir.

GEÇİCİ MADDE 2

İlk olağan Genel Kurula kadar aşağıda belirtilen kişiler Derneğin ilk denetçileri olarak seçilmişlerdir:

 1. Cansen Başaran-Symes (Türkiye Cumhuriyeti)
 2. Selin Bayar (Türkiye Cumhuriyeti)
 3. Osman Dinçbaş_ ____________(Türkiye Cumhuriyeti)

GEÇİCİ MADDE 3

Derneğin kuruluşu için gerekli olarak addedilen ve Dernek kurulmadan önce kurucular tarafından ödenen tüm giderler, Derneğin giderleri olarak kaydedilecektir ve kurucular, maruz kaldıkları bu gibi giderler için Dernekten iade alacaklardır.

İşbu Tüzük 26 (yirmi altı) madde ve üç (3) geçici maddeden oluşmaktadır.

KURUCU ÜYELER

Kurucuların isimleri ve soyadları, meslekleri veya işleri, ikamet adresleri ve uyrukları aşağıda belirtilmiştir:

Ad ve Soyadı

1 Ahmet Cemal Dördüncü

2 Y.Ali Koç

3 Alvi Mazon

4 Mehmet Burhan Karaçam

5 Cansen Başaran-Symes

6 Nafiz Can Paker

7 Çağlayan Arkan

8 Berat Elif Bilgi Zapparoli

9 Emin Hitay

10 Erem Karabey

11 Ragıp Ersin Akarlılar

12 Ethem Sancak

13 Fadi Raymond Nahas

14 Işık Keçeci Aşur

15 Korhan Kurdoğlu

16 Mahmut Levent Ünlü

17 Mehmet Ali Münir Babaoğlu

18 Murat Özyeğin

19 Mustafa Vehbi Koç

20 Mustafa Erhan Say

21 Osman Dinçbaş

22 Özcan Tahincioğlu

23 Selin Bayar

24 Sema Şenkut

25 Shwan İbrahim Taha

26 Steve Michael Bideshi

27 Suzan Sabancı Dinçer

28 Uğur Bayar

29 Vuslat Doğan Sabancı

30 Recep Yılmaz Argüden

31 Zehra Zeynep Dereli