Teknolojik Ürün Yatırım ve Destek Programı Hakkında Yönetmelik

Teknolojik Ürün Yatırım ve Destek Programı Hakkında Yönetmelik görseli Mentor Haber'de.
Teknolojik Ürün Yatırım ve Destek Programı Hakkında Yönetmelik Yayınlandı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, tarafından yayınlanan “Teknolojik Ürün Yatırım ve Destek Programı Hakkında Yönetmelik” yayınlandı.

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI

HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCi BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen sanayiye yönelik, ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünler veya özkaynaklar kullanılarak yapılan ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ve patenti alınan teknolojik ürünler ile ilgili Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerce gerçekleştirilecek yatırımların desteklenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (f) bendlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

 1. Aracı kurum: Faiz desteğini uygulayacak ve Türkiye’de yerleşik bankaları,
 2. Ar-ge projesi: Amacı, kapsamı, genel ve teknik tanımı, süresi, bütçesi, özel şartları, diğer kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişilerce sağlanacak aynî ve/veya nakdî destek tutarları, sonuçta doğacak fikri mülkiyet haklarının paylaşım esasları tespit edilmiş ve ar-ge faaliyetlerinin her safhasını belirleyecek mahiyette ve bilimsel esaslar çerçevesinde hazırlanan projeyi,
 3. Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

ç) Başvuru dokümanı: Başvuru sahibinin destekten yararlanmak amacıyla Genel Müdürlüğe sunduğu ve/veya elektronik ortamda başvurduğu, ekinde fizibilite raporu bulunan ve ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda Genel Müdürlükçe içeriği güncellenen formu,

 • Büyük işletme: Türkiye’de yerleşik KOBĐ niteliği taşımayan işletmeleri,
 • Değerlendirme komisyonu: Desteklenecek yatırım projesini belirlemek, başvuruları ve desteklenen yatırım projesinde yapılacak değişiklikleri değerlendirmek ve karara bağlamak üzere Genel Müdür ya da görevlendireceği Daire Başkanı başkanlığında; öğretim üyeleri arasından Bakanlıkça görevlendirilecek bir üye, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) sektör temsilcilerinden veya sanayi kuruluşlarından bir üye, ar-ge ve yenilik proje yönetiminde veya yatırım konusunda uzman Bakanlık personelinden iki üye olmak üzere beş asil ve aynı şekilde Bakanlık personelinden iki üye, öğretim üyelerinden bir üye, TOBB sektör temsilcilerinden bir üye olmak üzere dört yedek üyeden oluşan komisyonu,
 • Genel Müdürlük: Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünü,
 • Geri ödemesiz destek: Teknolojik ürün yatırım destek programı kapsamında işletmelere geri tahsil edilmemek üzere sağlanan nakdi desteği,

ğ) İşletme: Yasal statüsü ne olursa olsun bir veya birden çok gerçek veya tüzel kişiye ait olup, bir ekonomik faaliyette bulunan birimleri veya girişimleri,

 • KOBİ: 19/10/2005 tarihli ve 2005/9617 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik kapsamındaki işletmeleri,

ı) Küçük işletme: KOBĐ tanımında yer alan “mikro işletme”yi de kapsayan işletmeleri,

 • Teknolojik ürün: Toplumsal ihtiyaçları karşılamak ve yaşam standardını yükseltmek amacıyla nitelikli işgücü tarafından bilimsel bilgi ve teknolojik araştırmalar kullanılarak ortaya çıkarılan, var olandan belirgin bir şekilde farklılık gösteren, katma değeri ve rekabet edebilirliği yüksek ürünü,
 • Teknolojik ürün yatırım destek programı: Sanayiye yönelik ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürüne yönelik yatırım projelerinin desteklendiği programı,
 • Yatırım projesi: Amacı, kapsamı, hedefi, çıktıları, süresi, bütçesi, diğer kaynakları ile uygulayıcıları belirli ve birbiriyle ilişkili teknolojik ürünün üretimine yönelik faaliyetler bütününü,
 • Yatırımcı: Ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünün yatırımını gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişiyi,
 • Yenilik projesi: Bir fikri, satılabilir, yeni ya da geliştirilmiş/iyileştirilmiş bir ürün veya mal ve hizmet üretiminde kullanılan yeni ya da geliştirilmiş bir yöntem haline dönüştürmeyi; renk ya da dekorasyondaki değişiklikler ve benzeri bütünüyle estetik alana yönelik değişiklikler ile ürünün yapı, nitelik ya da performansını teknik açıdan değiştirmeyen görünüm farklılıklarından ibaret basit değişiklikler hariç teknolojik yenilik yapma ya da yaratma süreci, bir dizi bilimsel, teknolojik/teknik, mali ve ticari etkinlikleri kapsayan, başarı ölçütleri ve hedefleri tanımlanmış, belirli bir zaman aralığında gerçekleştirilecek faaliyetler bütününü, ifade eder.

İKĐİCİ BÖLÜM

Destek Unsurları, Destek Şartları, Başvuru Şekli ve Tarihi,

Başvurularda Aranacak Belgeler Destek unsurları

MADDE 4 – (1) Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı kapsamında desteklenen yatırımlar, aşağıdaki geri ödemesiz destek unsurlarından yararlandırılır:

 • Makine ve teçhizat desteği: Yatırım konusu teknolojik ürünün üretimine yönelik yatırım proje tutarını oluşturan harcamalar için sağlanacak destekten oluşur.
 • Kredi faiz desteği: Yatırım konusu teknolojik ürünün üretimine yönelik yatırım proje tutarını oluşturan harcamalar için alınacak yatırım kredisine ait faiz desteğinden oluşur.
 • İşletme gideri desteği: Yatırım konusu teknolojik ürünün üretim aşamasındaki işletme dönemine ait giderler için sağlanacak destekten oluşur.

Destek şartları

MADDE 5 – (1) Yatırımcı, başarı ile tamamlanan her bir ar-ge ve yenilik projesi sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünün yatırımı için destek unsurlarından yalnızca bir defa yararlanabilir.

 • Yatırım konusu teknolojik ürünün yurt içinde üretime ilk defa konu olması halinde destek kapsamında değerlendirilir.
 • Ar-ge süreçleri yurt dışında gerçekleşmiş ve o ülkedeki kurum, kuruluş veya fonlar tarafından desteklenmiş olan ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan veya özkaynaklar kullanılarak yapılan ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ve patenti alınan teknolojik ürünün üretimine yönelik yatırımı, Türkiye’de yapılması halinde destek kapsamında değerlendirilir. Başvuru sahibi yatırımcının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma zorunluluğu aranmaz ve yatırımcıdan istenecek belgeler bu Yönetmeliğin uygulamasına ilişkin usul ve esaslarda belirtilir.
 • 26/6/2001tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında kurulan teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan işletmelerin, bölgede başlatıp sonuçlandırdıkları ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünün bölge içerisinde yatırımının yönetici şirket tarafından oluşturulacak Teknolojik Ürün Değerlendirme Komisyonunca uygun bulunması veya yatırıma konu ürünün teknolojik ürün özelliği taşıdığına dair olumlu rapor verilmesi halinde işletmelerin gerek bölge içerisinde gerekse bölge dışında yapacakları yatırımlar destek kapsamında değerlendirilir.
 • Ar-ge ve yenilik projesi sahibi gerçek veya tüzel kişilik ile yatırımcı tüzel kişiliğin farklı olması halinde yatırımcı ile ar-ge ve yenilik projesi sahibi arasında ar-ge ve yenilik projesi ile ilgili taraflara ilişkin hak tesisine dair noter tasdikli belge istenir.
 • Büyük veya orta büyüklükteki işletmelerce tüm süreçleri yürütülen ve başarı ile tamamlanarak sonucunda teknolojik ürüne dönüşen ar-ge ve yenilik projeleri ile ilgili hakların daha küçük ölçekli işletmelere devredilmesi durumunda yatırım konusu teknolojik ürün, büyük veya orta büyüklükteki işletmelere uygulanan yatırım desteği kapsamında değerlendirilir.
 • Bu Yönetmelik kapsamında, destek unsurlarına yönelik uygulamanın nasıl olacağı, öncelikli teknoloji alanları, desteklemeye esas alınacak kriterler ve diğer hususlar Bakanlıkça hazırlanan uygulamaya ilişkin usul ve esaslarda belirtilir.
 • Büyük işletmeler kredi faiz desteğinden yararlanamaz.

Başvuru şekli ve tarihi

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında, teknolojik ürünle ilgili Türkiye’de yatırım yapmak isteyen işletmeler başvurur. Gerçek kişilerin başvurudan önce şirket kurarak tüzel kişilik kazanması şartı aranır.

 • Bakanlık tarafından istenen belgeler işletmeyi temsil ve ilzama yetkili kişi tarafından sağlanarak yazılı ve/veya elektronik ortamda Genel Müdürlüğe başvuru yapılır.
 • Yılda bir veya birden fazla dönemde başvuru kabul edilebilir. Başvuru tarihleri Bakanlık internet sitesinden ilan edilir.

Başvurularda aranacak belgeler

MADDE 7 – (1) Yapılacak yatırımın proje tutarı büyüklüğüne göre başvuruda istenecek belgeler bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin Bakanlıkça hazırlanan usul ve esaslarda belirtilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ön Değerlendirme ve Değerlendirme Ön değerlendirme

MADDE 8 – (1) Başvuruların ön değerlendirmesi, belgelerin tamlığı ve doğruluğu yönünden Genel Müdürlük tarafından yapılır.

 • Başvuruda istenen belgelerde aranan bilgilerin eksiksiz doldurulması esastır. Aksi durumda başvuru sahibinden 15 iş günü içinde eksikliklerin tamamlanması istenir. Süresi içerisinde eksikliklerin giderilmemesi halinde başvuru reddedilir ve durum yazı ile başvuru sahibine bildirilir.
 • Yönetmelik hükümlerine uygun başvurular Değerlendirme Komisyonuna sunulur.

Değerlendirme

MADDE 9 – (1) Eksiklik bulunmayan başvurular, Değerlendirme Komisyonu tarafından; makroekonomik politikalar, arz/talep dengesi, sektörel etkiler, katma değer yaratma potansiyeli ile mali ve teknik yönden değerlendirilir.

 • İşletmelerce yapılacak başvurularda desteklenmeye esas alınacak işletme sınıfı; Küçük ve Orta Büyüklükteki Đşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik kapsamında belirtilen işletme türleri dikkate alınarak belirlenir ve destek kapsamında değerlendirilir.
 • Yatırım projesini yerinde incelemek üzere Genel Müdürlükten en az iki personel görevlendirilir.
 • Genel Müdürlük gerekli gördüğünde ilgili kurum, kurul ve kuruluşlardan görüş alabilir, komisyon üyelerini yerinde inceleme yapmak üzere görevlendirebilir.
 • Genel Müdürlük gerekli gördüğünde yatırım projesi ile ilgili kurum, kuruluş ve tüzel kişilik veya gerçek kişilere yerinde inceleme yaptırıp rapor hazırlatabilir.
 • Raporlar, yatırım projesinde desteklenmesi gereken yatırım kalemleri ile ilgili önerileri de ihtiva eder.
 • Değerlendirmeye esas teşkil eden tüm raporlar tamamlandıktan sonra Genel Müdürlükçe belirlenen gün ve saatte değerlendirme toplantısı yapılır.
 • Değerlendirme toplantılarına Genel Müdür ya da görevlendireceği Daire Başkanı, başkan sıfatıyla katılır ve toplantıyı yönetir.
 • Değerlendirme Komisyonu beş üyenin katılımı ile toplanır, asil üyenin toplantıya katılamadığı durumlarda yedek üye toplantıya katılır.
 • Komisyonda kararlar, en az üç üyenin aynı yöndeki kararı ile belirlenir.
 • Komisyon, yatırım projesinin desteklenmesine, desteklenecek yatırım kalemlerinin belirlenmesine ve değişiklik taleplerine ya da yatırım projesinin reddine karar verir.
 • Başvurular, Değerlendirme Komisyonu tarafından en geç 85 iş günü içerisinde değerlendirilip karara bağlanır. Bu süre, başvuru dosyasında eksiklik bulunması halinde, bu eksikliklerin giderildiği tarih itibarıyla başlar. Eksiksiz yapılan başvurularda, başvuru tarihi dikkate alınır.
 • Genel Müdürlükçe desteklenmesi uygun görülmeyen başvurular ile desteklenecek başvurular, Değerlendirme Komisyonu tarafından karara bağlandığı tarihten itibaren 10 iş günü içerisinde gerekçesi belirtilerek başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir.
 • Beyan edilen bilgi ve belgelerin varlığı ile muhteviyatı itibariyle doğruluğundan başvuru sahibi sorumlu olup, yatırımın herhangi bir aşamasında aksinin tespiti halinde, ilgili destek kapsamından çıkarılıp çıkarılmamasına Genel Müdürlük yetkilidir.
 • Değerlendirme Komisyonu, desteklenecek yatırım projelerinin değerlendirme aşamasında Bakanlık bütçesine bu amaçla tefrik edilen bütçe ödeneğini dikkate alır.
 • Değerlendirme Komisyon kararlarının ve işletme ile imzalanan sözleşme ve eki iş ödeme planının birer örneği Genel Müdürlükçe, yatırım projesinin ödenek ve harcama durumunun planlanabilmesini sağlamak amacıyla sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren en geç 30 gün içinde Maliye Bakanlığı, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne gönderilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Destek Süresi, Makine ve Teçhizat Desteği, Kredi Faiz Desteği,

Đşletme Gideri Desteği

Destek süresi

MADDE 10 – (1) Makine ve teçhizat desteği veya kredi faiz desteği sağlanacak yatırım projeleri için destek süresi, Bakanlık ile işletme arasında yapılan sözleşmenin imza tarihinden başlayarak 36 aydır. Değişiklik talepleri olması ve Genel Müdürlükçe uygun görülmesi halinde bir defaya mahsus 6 aya kadar ek süre verilebilir. Makine ve teçhizat desteği

MADDE 11 – (1) Yatırım konusu teknolojik ürünün üretimine yönelik yatırım proje tutarını oluşturan harcamalara, işletmenin büyüklüğüne göre aşağıdaki tutarlarda geri ödemesiz destek sağlanır:

 1. Küçük işletmelere, yatırım proje tutarının en fazla %40’ı kadar destek sağlanır. Bu destek tutarı 5.000.000 TL’yi geçemez.
 2. Orta büyüklükteki işletmelere, yatırım proje tutarının en fazla %30’u kadar destek sağlanır. Bu destek tutarı 4.000.000 TL’yi geçemez.
 • Büyük işletmelere, yatırım proje tutarının en fazla % 10’u kadar destek sağlanır. Bu destek tutarı 2.000.000 TL’yi geçemez.
 • Yatırım projesine konu satın alınacak makine ve teçhizatın, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu Đhale Kanununun 63 üncü maddesi kapsamında Bakanlıkça hazırlanan usul ve esaslara uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, birinci fıkrada belirtilen oranlara 10 puan daha ilave edilir.
 • Destek ödemesi, sözleşmede belirtilen ödeme planı çerçevesinde Türk Lirası cinsinden yapılır.
 • Desteklenen işletmelere yapılacak ödemelerde; döviz cinsinden yapılan harcamaların Türk Lirası karşılığı, harcamanın yapıldığı tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanır.
 • Ödemeler, yurt içinde faaliyet gösteren kamu bankalarından birinde desteklenen işletme adına açılmış bulunan ve hesap bilgileri sözleşmede belirtilen banka hesap numarasına yapılır.
 • Satın alınan yerli makine ve teçhizatın satış faturalarının, ithal makine ve teçhizatın ise onaylı gümrük giriş beyannameleri ile satış faturalarının ibraz edilmesi ve makine ve teçhizatın montajının tamamlanmış olması şarttır.

Kredi faiz desteği

MADDE 12 – (1) Yatırım konusu teknolojik ürünün üretimine yönelik yatırım proje tutarının en fazla 50.000.000 TL’ye kadarlık kısmı destek kapsamında değerlendirilir.

 • Makine ve teçhizat desteği unsurundan yararlanarak yatırımını tamamlayan yatırımcı, destek süresi esas alınarak geri kalan yatırım proje tutarı için kredi faiz desteği unsurundan kalan süre kadar yararlandırılabilir.
 • Teknolojik ürünün yatırımı için aracı kurumlardan kullanılacak en az bir yıl vadeli yatırım kredileri, yatırım proje tutarının 10.000.000 TL’ye kadar olan kısmı için ödenecek faizin, Bakanlık tarafından her yıl ilan edilen puanın tamamı Bakanlıkça karşılanır.
 • Yatırımcı, yatırım proje tutarının 10.000.000 TL’nin üstündeki kısmı için ödenecek faizden, Bakanlık tarafından ilan edilen puanın % 50’si kadar yararlanır.
 • Her bir yatırım projesi için işletmelere sağlanacak makine ve teçhizat destek tutarı, kredi faiz destek tutarı ile işletme gideri desteği tutarlarının toplamı veya yatırım proje tutarının tamamı için sağlanacak kredi faiz destek tutarı 10.000.000 TL’yi geçemez.
 • Finansal kiralama şirketleri aracılığıyla yapılacak yatırımlar için kredi faiz desteği uygulanmaz.
 • Aracı kurumların uyguladıkları faiz oranları, kredi faiz desteği puanının altına düştüğünde, aracı kurumun uyguladığı oran dikkate alınır.
 • Faiz desteği uygulamasına yönelik olarak aynı yatırım projesi için birden fazla aracı kurum ile protokol yapılmaz.
 • Kredi faiz desteği; kredi destek üst limiti, kredi destek süresi, destek oranları, işbirliği yapılacak kurum/kuruluşlar ve diğer hususlar, Bakanlık ile aracı kurumlar arasında yapılacak protokollerle belirlenir ve uygulanır.
 • Bakanlık ile aracı kurum arasında yapılacak olan protokol kapsamında, işletmelerin kullanacakları kredinin anapara riski tamamen aracı kuruma aittir. Aracı kurum, kredi başvurularını protokol hükümleri ve bankacılık mevzuatı çerçevesinde değerlendirir. Bakanlık, gerekli gördüğünde 30 gün önce protokol taraflarını bilgilendirmek kaydı ile kredi faiz desteği uygulamasını durdurmaya yetkilidir.
 • Kullanılan kredilerin faiz, kâr payı veya anaparalarının yatırımcı tarafından itfa planlarında belirtilen sürelerde geri ödenmemesi halinde, yapılmayan ilk ödeme, ilgili aracı kurum tarafından en kısa sürede Bakanlığa bildirilir; Bakanlıkça faiz desteği ödemeleri durdurulur. Yatırımcının kredi geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirdiğinin daha sonra ilgili aracı kurumca Bakanlığa bildirilmesi halinde, bildirimi takip eden dönemler için faiz desteği ödemeleri başlangıçta öngörülen ödeme tarihlerinde herhangi bir uzatmaya gidilmeksizin tekrar başlatılır. Kredi geri ödemesine ait yükümlülüklerin yeniden aksaması halinde faiz desteği ödemesine son verilir.
 • Aracı kurum, kredi faiz desteğine esas olan kredinin sözleşmede belirtilen amaçlar için kullandırılmasıyla yükümlüdür. Kredinin amacı dışında kullanıldığının tespiti halinde, Bakanlıkça ödenen faiz desteği tutarına ilgili aracı kurumun bu kapsamdaki krediye uyguladığı faiz veya kâr payı oranı uygulanmak suretiyle aracı kurumca tespit edilecek meblağın, 5 iş günü içerisinde bütçeye gelir yazılmak üzere aracı kurum tarafından Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatırılması gerekir. Aksi takdirde söz konusu meblağlar Bakanlıkça; aracı kurumların Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki karşılık hesabından virman yapılarak veya diğer hukuki yöntemler kullanılarak geri alınır.
 • Yatırımın herhangi bir nedenle iptal edilmesi halinde yararlanılan kredi faiz desteği tutarı genel hükümler çerçevesinde tahsil edilir.

İşletme gideri desteği

MADDE 13 – (1) İşletme gideri desteği kapsamında; yatırımını tamamlamış ve Genel Müdürlük tarafından tamamlama belgesi verilen küçük işletmelere, belge tarihi esas alınarak ilk faaliyet yılını tamamlamadan başvuru yapılması halinde, aşağıdaki işletme dönemi harcama kalemleri için en fazla 1 yıl süresince geri ödemesiz destek verilebilir.

(2) Yatırımını tamamlamış küçük işletmelere, aşağıdaki gider kalemlerinden biri veya birkaçı esas alınarak;

 1. Enerji giderleri: Üretim amaçlı yıllık kullanılan enerji bedelinin en fazla % 75’i kadar,
 2. Personel giderleri: Yıllık istihdam edilen personel için o yıl uygulanan brüt asgari ücret tutarının en fazla % 75’i kadar,
 • Kira gideri: Yıllık kira giderinin en fazla % 75’i kadar, destek sağlanır.
 • İşletme gideri desteğinden yararlanan işletmeler, üretim konusu ile ilgili yurt içi ve/veya yurt dışındaki teknoloji, Ar-Ge ve yenilik projeleri bağlamındaki kamu-üniversite-sanayi işbirliği çalışmalarını geliştirmek ve koordine etmek amacıyla bir personel istihdam edebilirler. Bu personelin maaşının brüt asgari ücret tutarı kadarlık kısmı, 31/12/2023 tarihine kadar Bakanlıkça desteklenir.
 • Üçüncü fıkrada belirtilen amaç doğrultusunda istihdam edilecek personelin;
 • En az yüksek lisans mezunu olması,
 • Yatırım konusu ile uyumlu sektör/sektörlerde en az 5 yıl çalışmış olması,
 • Üniversite-sanayi işbirliği, fikri ve sınai mülkiyet hakları, yatırım, devlet destekleri, fayda maliyet analizi gibi konularda bilgi ve deneyime sahip olması, gerekmektedir.
 • İşletme gideri desteği sağlanacak yatırımcıya, belirtilen her bir gider kalemi için fatura veya fatura yerine geçen belgeleri beyan etmesinden sonra Bakanlık tarafından ödeme yapılır.
 • İşletme gideri desteğinden yararlandırılacak küçük işletmeler Değerlendirme Komisyonu tarafından belirlenir.

BEŞĐNCĐ BÖLÜM

Yatırım Proje Tutarını Oluşturan Harcama Kalemleri, Desteklenmeyen

Harcamalar, Yatırımın Desteklendiği Diğer Kaynaklar

Yatırım proje tutarını oluşturan harcama kalemleri

MADDE 14 – (1) Yatırım konusu teknolojik ürüne ait yatırım proje tutarı üzerinden verilecek geri ödemesiz destekler için esas alınacak yatırım proje tutarı;

 1. Yatırım projesi için hazırlanacak fizibilite raporu gideri,
 2. Ana makine ve teçhizat bedelleri,
 3. Yardımcı makine ve teçhizat bedelleri,

ç) Makine, araç-gereç taşıma ve sigorta bedelleri,

 • Montaj giderleri, toplamından oluşur.

Desteklenmeyen harcamalar

MADDE 15 – (1) Tamamlanmış yatırımlar ile başvuru tarihinden önce gerçekleştirilmiş bulunan yatırım harcamaları destek kapsamında değerlendirilmez.

 • İkinci el veya kullanılmış makine ve teçhizat içeren yatırımlar destek kapsamında değerlendirilmez.
 • Teknolojik ürüne yönelik yatırım projesinde, destek kapsamında değerlendirilmeyecek harcama kalemleri; a) Arsa bedeli,
 • Arazi düzenleme giderleri,
 • Bina-inşaat giderleri,

ç) Ulaştırma giderleri,

 • Taşıt araçları giderleri,
 • Yönetim, aydınlatma, havalandırma, ısıtma gibi genel giderler,
 • Beklenmeyen giderler,
 • Kuruluş dönemi faiz giderleri,

ğ) İşletme dönemi faiz giderleri,

 • Amortismanlar,

ı) Bakım ve onarım giderleri,

 1. Đşletmeye alma giderleri,
 2. Hammadde, ara malı ve işletme malzemeleri, gibi harcamaları kapsar.

Yatırımın desteklendiği diğer kaynaklar

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında destek sağlanan işletmeler; diğer mevzuat hükümlerince sağlanan muafiyet, istisna ve indirim gibi diğer farklı destek unsurlarından da yararlanabilirler.

(2) Teknolojik ürünün yatırımı için kamu kaynaklarından sağlanan geri ödemesiz destekler başvuru dokümanında belirtilir. Söz konusu kaynaklardan sağlanan geri ödemesiz destekler  Bakanlığımızca verilecek geri ödemesiz destek tutarından düşülür.

ALTINCI BÖLÜM

Sözleşme, Değişiklik Talepleri ve Mücbir Sebepler Sözleşme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik çerçevesinde desteklenmesi uygun görülen teknolojik ürünün yatırımcısı ile Bakanlık arasında yapılan sözleşmede;

 1. Sözleşmenin amacı ve kapsamı,
 2. Sözleşmenin tarafları,
 3. Taraflara ilişkin bilgileri,

ç) Bakanlık tarafından sağlanacak destek oranları ve süresi,

 • Destek kapsamında yer alan harcama kalemleri,
 • Sağlanacak toplam destek tutarı,
 • Desteğin iptal edilmesi durumunda, yapılan desteğin geri ödenmesine ilişkin hususlar,
 • Diğer idari ve mali konulardaki hükümler ile diğer hususlar,

ğ) Sözleşme ekinde yapılacak yatırımlar ile ilgili iş planı, taahhütname ve Genel Müdürlükçe istenecek diğer belgeler, yer alır.

Değişiklik talepleri ve mücbir sebepler

MADDE 18 – (1) İşletme yetkilisi, sözleşmede yer alan hususlar ile yatırım kapsamının daraltılması veya genişletilmesi, yatırım projesinde öngörülemeyen makine ve teçhizat, işletmede istihdam edilecek personelde meydana gelebilecek değişiklikler ve işletmenin tüzel kişiliğindeki değişiklikler gibi konular ile ilgili talebini gerekçeli olarak Genel Müdürlüğe bildirir.

 • Değişiklik talepleri, Değerlendirme Komisyonu tarafından görüşülerek bildirim tarihinden itibaren 30 iş günü içinde karara bağlanır.
 • Genel Müdürlük tarafından yerinde yapılan inceleme sonucunda öngörülen amaç ve çalışma programına uygun biçimde yürütülmediği tespit edilen yatırımlarla ilgili nihai kararı değerlendirme komisyonu verir. Yatırımın destek kapsamından çıkarılmasına karar verilmesi halinde, Bakanlıkça yapılan ödemeler, 20 nci maddeye göre geri alınır.
 • Deprem, sel, kasırga, genel grev ve isyan gibi sosyal olaylar, seferberlik, terör, savaş hali, yaygın ve bulaşıcı hastalıklar, büyük ekonomik krizler gibi mücbir sebepler ile yatırım konusundaki değişiklik talepleri, işletme temsilcisi tarafından Genel Müdürlüğe yazı ile bildirimde bulunulur. Bu durumda yapılacak ödemeler Genel Müdürlük tarafından ertelenebilir ya da iptal edilebilir.

YEDĐNCĐ BÖLÜM

Devir-Satış-Đhraç ve Kiralama, Đdari Yaptırım, Yatırımı Sonuçlandırma

Devir, satış, ihraç ve kiralama

MADDE 19 – (1) Teknolojik ürün yatırım destek programından yararlanılarak alınan makine ve teçhizat; Bakanlık desteğinin ödendiği tarihten itibaren 5 yıl süre ile satılamaz, başka şahıs, kurum/kuruluşlara hiçbir şekilde kiralanamaz, kullanım hakkı her ne ad ve suretle olursa olsun devredilemez, rehin gösterilemez, ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, tedbiri haciz konulması halinde durum 7 gün içinde tüm belgeleriyle birlikte Bakanlığa yazılı olarak bildirilir.

İdari yaptırım

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik ile uygulama usul ve esaslarında belirlenen hükümlere aykırı davranan, sözleşmede belirtilen sorumluluklarını yerine getirmeyen, sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleyen veya kullanan, yanlış ve yanıltıcı bilgi veren, icra veya iflas yoluyla yapılan işlemler de dâhil teknolojik ürün yatırım destek programından yararlanarak temin ettiği makine ve teçhizatı öngörülen sürelerden önce satan veya satılmasına sebebiyet veren, öngörülen sürede yatırımları tamamlamayan, işletmelere sağlanan destekler genel hükümlere göre yatırımcıdan takip ve tahsil edilir.

Yatırımı sonuçlandırma

MADDE 21 – (1) Yatırımını tamamlayan işletme, içeriği Genel Müdürlükçe belirlenen sonuç raporunu hazırlayarak Genel Müdürlüğe sunar.

 • Sonuç Raporu doğrultusunda Genel Müdürlükten en az iki personel yatırımı yerinde incelemek ve içeriği Genel Müdürlükçe belirlenen yatırım tamamlama belgesini düzenlemek üzere görevlendirilir.
 • Yatırım konusu teknolojik ürünün üretilmeye başlandığı tarihten itibaren, işletmeler 5 yıl boyunca yıllık olarak, yatırım desteği verilen ürünle ilgili satış bilgileri ve sağlanan gelişmelerin yer aldığı, içeriği Genel Müdürlükçe belirlenen gelişme raporunu Genel Müdürlüğe sunar.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Ödemeler

MADDE 22 – (1) Değerlendirme Komisyonu üyesi olarak veya izleme ve denetim için görevlendirilecek yükseköğretim kurumu öğretim üyelerine, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği sektör temsilcileri veya sanayi kurum ve kuruluş personeline ikinci ve üçüncü fıkra kapsamında yapılacak ödemeler Bakanlık bütçesinden karşılanır.

 • Değerlendirme toplantılarında izleme ve denetimde görev alacak yükseköğretim kurumu öğretim üyeleri, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi çerçevesinde görevlendirilir.
 • Toplantılarda görevlendirilen öğretim üyeleri ve sanayi temsilcilerinin harcırahları 10/2/1954 tarihli ve

6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre ödenir.

(4) Bu Yönetmelik kapsamında destek unsurlarına yönelik yapılacak ödemelerle ilgili hususlar Bakanlıkça hazırlanan uygulamaya ilişkin usul ve esaslarda belirtilir.

İzleme ve denetim yetkisi

MADDE 23 – (1) Bakanlık gerekli görülen hallerde yatırım yerinde tespit yapmaya veya yaptırmaya yetkilidir. Bakanlık yatırımın yerinde tespitine ilişkin izleme ve denetimi, yükseköğretim kurumu öğretim üyeleri ile sanayi kurum ve kuruluş personeline yaptırabilir.

(2) Bakanlık;

 1. Uygulamaya ilişkin yöntemi belirlemeye, talimat vermeye,
 2. Makroekonomik politikalar ve gelişen şartları göz önünde bulundurarak gerekli tedbirleri almaya ve bu

yönde düzenlemeler yapmaya,

 • Sözleşmede öngörülen şartlara uyulup uyulmadığını denetlemeye ve denetim sonuçlarına göre gerekli

tedbirleri almaya, yetkilidir.

 • İzleme ve denetim sırasında, izleme ve denetim görevlilerinin yatırımla ilgili her türlü bilgi ve belgeyi inceleme taleplerinin karşılanması, talep edilmesi halinde belgelerin onaylı örneklerinin verilmesi ve mahallinde incelemeye izin verilir.
 • Bakanlık, bu Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik olarak; ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan gerekli görülen bilgi, belge ve görüş isteyebilir. Gizlilik

MADDE 24 – (1) Teknolojik ürün yatırım destek programı başvurularının değerlendirme, izleme ve denetleme süreçlerinde görev alan kişilere sunulan bilgi ve belgeler, işletmeye ait ticari gizli bilgi veya hizmete özel bilgi olarak kabul edilir ve üçüncü kişilere herhangi bir yolla aktarılmaz.

Yürürlük

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.